Tuyên bố của Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC) về việc bỏ phiếu "đàn hặc"- luận tội

Tuyên bố của Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC) về việc bỏ phiếu "đàn hặc"- luận tội

(0 votes)
Thursday, 19 December 2019 10:49 Written by Hai Van

Add comment


Các bài đã đăng

Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2019 Hai Van News. All Rights Reserved.